Algemene voorwaarden

1. DeWaardSinke B.V. ("DeWaardSinke") is een besloten vennootschap, opgericht naar Nederlands recht, met als doel het beoefenen van de advocatuur.

2. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door DeWaardSinke. Dit geldt ook wanneer de opdrachtgever zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon.

3. Iedere aansprakelijkheid van DeWaardSinke is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van EURO 50.000 of, indien het in totaal door DeWaardSinke  in rekening gebracht honorarium in de desbetreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van EURO 100.000.

4. DeWaardSinke zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. DeWaardSinke  is niet aansprakelijk voor tekortkomingen door derden. DeWaardSinke  is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

5. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 2, gelden deze algemene voorwaarden niet alleen ten behoeve van DeWaardSinke,  maar ook ten behoeve van alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust.

6. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door DeWaardSinke  vast te stellen uurtarieven.

7. Door DeWaardSinke  ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-fax en kopieerkosten e.d.) zal een percentage van 5% van het honorarium in rekening worden gebracht.

8. Alle bedragen zijn exclusief BTW. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.

9. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door DeWaardSinke aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief eventuele vervolgopdrachten. Ingeval van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 85/2014 DeWaardSinke is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33272739.

10. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en DeWaardSinke is onderworpen aan Nederlands recht.

11. Op alle aan DeWaardSinke verstrekte opdrachten is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. De informatie over deze regeling is het raadplegen via www.dewaardsinke.com.

12. Indien een geschil buiten het bereik van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur valt, is de bevoegde rechter in Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen DeWaardSinke en de opdrachtgever. Indien DeWaardSinke als eisende partij optreedt, is zij nochtans gerechtigd het geschil in afwijking hiervan aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende rechter.